Eğitim Alma Bilgi Formu

Hayatboyu Öğrenme Programı

Erasmus Eğitim Alma Hareketliliği Sözleşme Modeli

(Personel ile Üniversite arasında)

[Asgari şartlar]

Bundan böyle “kurum” olarak adlandırılacak taraf:

 

Gönderen kurumun adı :

Açık adresi :

Kurum yetkilisinin adı soyadı :

Kurumdaki görevi :

 

ile bundan böyle “yararlanıcı” olarak anılacak diğer taraf:

 

Personelin adı soyadı :

Açık adresi :

 

 

anlaşmanın temel parçası olan aşağıdaki şartlar ve ekler üzerinde mutabakata varmışlardır.

 

Ekler :

 

Ek I              İş planı 

Ek II             Genel hükümler

Ek III           Eğitim alma hareketliliği faaliyet raporu

ŞARTLAR

MADDE 1 – HİBENİN AMACI

1.1   Kurum, yararlanıcıya Hayatboyu Öğrenme Programı Erasmus programı altında yer alan Erasmus eğitim alma hareketliliği faaliyetine katılımı için Topluluk mali desteğini verir.

1.2   Yararlanıcı, hibeyi kabul eder ve kendi sorumluluğu altında eğitim alma hareketliliği faaliyetini Ek 1’de tanımlandığı şekliyle (İş planı) yerine getirmeyi taahhüt eder.

1.3   Yararlanıcı, bu anlaşmada belirtilen şart ve hükümleri kabul ettiğini beyan eder. Anlaşma ile ilgili herhangi bir değişiklik veya ek, yazılı olarak yapılır.

 


 

MADDE 2 - SÜRE

2.1   Anlaşma, iki tarafın sonuncusu tarafından imzalandığı tarihte yürürlüğe girer.

2.2   Eğitim alma hareketliliği faaliyeti en erken 1 Haziran 2008 tarihinde başlar; en geç 30 Eylül 2009 tarihinde son bulur.

 

MADDE 3 – MALİ DESTEK

3.1   Eğitim alma hareketliliği faaliyetine bir katkı nitelliğinde olan Topluluk hibesi için belirlenen azami tutar [….…] Avro’dur.

 

3.2   Nihai hibe miktarı personelin eğitim alma hareketliliği faaliyeti amacıyla yurtdışında kaldığı süre ile gittiği ülke için belirlenen haftalık ya da günlük hibe miktarları dikkate alınarak hesap edilir. Yararlanıcı kurumuna, hareketlilik faaliyetinin başlama ve bitiş tarihlerini gösteren bir belge (katılım sertifikası) sunmakla yükümlüdür. Faaliyete ilişkin seyahat giderleri, belirlenen kriterlere uygun olduğu takdirde, gerçekleşme değerleri üzerinden ve seyahat ile ilgili belgelerin ofise tesliminden sonra ödenir.

 

MADDE 4 – ÖDEME

4.1   Anlaşmanın yürürlüğe girişinden itibaren 45 gün içinde, yararlanıcıya, azami hibe miktarının %80’ine tekabül eden [….…] Avro tutarında bir ön finansman ödemesi yapılır.

4.2   Faaliyete ilişkin nihai rapor, yararlanıcının, hibenin bakiyesinin ödenmesine yönelik talebi sayılır. Kurum, bakiye ödemeyi, nihai raporun alınmasından itibaren 45 takvim günü içinde yapar.

 

MADDE 5 – NİHAİ RAPOR

Yararlanıcı, hareketlilik faaliyetinin sona ermesinden itibaren en geç 30 gün içinde, resmi formları kullanarak nihai raporu sunar.

MADDE 6 – BANKA HESABI

Ödemeler ’nın aşağıda belirtilen banka hesabına yapılır:

Bankanın adı

Şubenin adresi

Hesap sahibinin adı

Tam hesap numarası (banka kodları dahil)

 

MADDE 7 – GEÇERLİ HUKUK VE YETKİLİ MAHKEME

Hibe, anlaşmanın şartlarına, geçerli Topluluk kurallarına ve yetki ikamesi esasına göre hibeler ile ilgili Türk hukukuna tabidir. , anlaşmanın hükümlerinin uygulanması ve onun uygulanmasına ilişkin düzenlemeler ile ilgili kurum kararlarına karşı, ilgili idare mahkemesinde yasal işlemler başlatabilir.

2 kopya olarak imzalanır.

 

 adına                                                                     Kurum adına

[adı/soyadı]                                                              [adı/soyadı]

İmza:                                                                      İmza:

Yer: ………………….                                                      Yer: ………………….

Tarih: ……/……/2008                                                   Tarih: ……/……/2008